Sri Rama Taraka Yajna

Chandra Prabha Vahana Alankara

Maha Pallakki Alankara

 Surya Prabha Vahana Alankara

 Kalpa Vriksha Vahana Alankara

Garuda Vahana Alankara

Hanumad Vahana Alankara

Hamsa Vahana Alankara

Ashva Vahana Alankara

Gaja Vahana Alankara

 Brahma Ratha Alankara

Vishesha Alankara

Vishesha Naivedya

Pushpalankara

Tulasi Archana

Shayana Pallakki

Ananta Shesha Vahana Sponsorship

 Chandra Prabha Vahana Sponsorship

Maha Pallakki Sponsorship

Garuda Vahana Sponsorship

Hanumad Vahana Sponsorship

Hamsa Vahana Sponsorship

Ashva Vahana Sponsorship

Ashva Vahana Sponsorship

Ashva Vahana Sponsorship

Ashva Vahana Sponsorship

Sri Brahmotsava - Annadana

Back to Top