April 18, 2019 (Thursday)

7:30 AM : Garuda Abhisheka, Dhvaja Arohana and Ashta
Dik Palaka Avahana

10:30 AM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

4:30 PM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

6:15 PM : Ananta Shesha Vahana (Lakshmi Narayana Alankara)

8:00 PM : Dolotsava

krishna contest

April 19, 2019 (Friday)

8:15 AM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

4:30 PM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

6:15 PM : Chandra Prabha Vahana (Radha Rasavihari Alankara)

8:00 PM : Dolotsava

krishna contest

April 20, 2019 (Saturday)

8:15 AM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

4:30 PM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

6:00 PM : Maha Pallakki (Radha Raja Gopala Alankara)

8:00 PM : Dolotsava

krishna contest

April 21, 2019 (Sunday)

6:15 AM : Surya Prabha Vahana (Radha Swarnendu Sundara Krishna Alankara)

8:15 AM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

11:00 AM : Krishna Rukmini Satyabhama Kalyanotsava

4:30 PM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

6:00 PM : Kalpa Vriksha Vahana (Radha Kunjavihari Alankara)

8:00 PM : Dolotsava

krishna contest

April 22, 2019 (Monday)

8:15 AM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

4:30 PM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

6:15 PM : Garuda Vahana (Devendra Vijaya Alankara)

8:00 PM : Dolotsava

krishna contest

April 23, 2019 (Tuesday)

8:15 AM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

4:30 PM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

6:15 PM : Hanumad Vahana (Sita Rama Pattabhisheka Alankara)

8:00 PM : Dolotsava

krishna contest

April 24, 2019 (Wednesday)

8:15 AM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

4:30 PM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

6:15 PM : Hamsa Vahana (Mohini Alankara)

8:00 PM : Dolotsava

krishna contest

April 25, 2019 (Thursday)

8:15 AM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

4:30 PM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

6:15 PM : Ashva Vahana (Rukmini Vijaya Alankara)

8:00 PM : Dolotsava

krishna contest

April 26, 2019 (Friday)

8:15 AM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

4:30 PM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

6:15 PM : Gaja Vahana (Rukmini Dwarakadhish Alankara)

8:00 PM : Dolotsava

Brahma Ratha

April 27, 2019 (Saturday)

8:15 AM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

4:30 PM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

6:00 PM : Brahma Ratha (Radha Krishnachandra Alankara)

8:00 PM : Dolotsava

Churna Abhisheka

April 28, 2019 (Sunday)

8:15 AM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

10:00 AM : Krishna Rukmini Satyabhama Kalyanotsava

4:30 PM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

6:00 PM : Churna abhisheka

Theppotsava

April 29, 2019 (Monday)

8:15 AM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

4:30 PM : Nitya Puja, Brahmotsava Yajna

6:00 PM : Pushpa Pallakki, Theppotsava (Yamuna Tira Vanachari Alankara)

8:00 PM : Dhvaja Avarohana

Back to Top