full screen background image

Category: Our Acharyas

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Pranati nama om vishnu padaya krishna presthaya bhutale srimate bhaktisiddhanta sarasvati iti namine WORD...

Srila Gaurakishora Dasa Babaji Maharaja

Srila Gaurakishora Dasa Babaji Maharaja Pranati namo gaura kisoraya saksad vairagya murtaye vipralambha rasambhode padambujaya te namah...

Srila Bhaktivinoda Thakura

Srila Bhaktivinoda Pranati namo bhaktivinodaya saccidananda namine gaura sakti svarupaya rupanuga varaya te WORD FOR WORD namah-obesiances;...

Srila Jagannatha Dasa Babaji Maharaja

Srila Jagannatha Dasa Babaji Maharaja Pranati gauravirbhava bhumeh tvam nirdesta saj jana priyah vaisnava sarvabhaumah sri jagannathaya te...